Algemene Voorwaarden van Advocatenpraktijk Ruis B.V.

  1. Advocatenpraktijk Ruis B.V. te Meppel, Kamer van Koophandel dossiernummer 05060242, is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om de advocatenpraktijk uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin.
  2. De werkzaamheden van Advocatenpraktijk Ruis B.V. worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Advocatenpraktijk Ruis B.V., ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt geheel uitgesloten.
  3. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Advocatenpraktijk Ruis B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Advocatenpraktijk Ruis B.V. onder die verzekering draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Advocatenpraktijk Ruis B.V. aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Advocatenpraktijk Ruis B.V. gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Advocatenpraktijk Ruis B.V. onder die verzekering draagt.
  4. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Advocatenpraktijk Ruis B.V. gegeven opdrachten de bevoegdheid van Advocatenpraktijk Ruis B.V. in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenpraktijk Ruis B.V. voor tekortkomingen van deze ingeschakelde hulppersonen is uitgesloten.
  5. De onder 3 weergegeven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
  6. Opdrachten worden uitsluitend door Advocatenpraktijk Ruis B.V. uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitgevoerde werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen enkel recht ontlenen.
  7. Niet alleen Advocatenpraktijk Ruis B.V., maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor vroegere vennoten en medewerkers/stagiaires en rechtsvoorgangers van Advocatenpraktijk Ruis B.V. met inbegrip van eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij niet langer meer werkzaam zijn voor Advocatenpraktijk Ruis B.V.
  8. Het dossier wordt door Advocatenpraktijk Ruis B.V. gedurende tenminste vijf jaren bewaard, waarna het Advocatenpraktijk Ruis B.V. vrijstaat het te vernietigen.
  9. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
  10. Op de rechtsverhouding tussen Advocatenpraktijk Ruis B.V. en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Advocatenpraktijk Ruis B.V. en haar opdrachtgever, voortvloeiende uit of verband houdende met de in deze algemene voorwaarden genoemde overeenkomst van opdracht, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Assen.

© Advocatenpraktijk Ruis B.V. 2024